Heftig kort geding: stint verboden of niet?

De afgelopen tijd beheerst het verschrikkelijke ongeluk met een stint in Oss de media.

Het verbod van de Minister op de stint heeft in eerste instantie geleid tot een faillissementsaanvraag van de fabrikant, maar de stintfabrikant heeft dat uiteindelijk weer ingetrokken. Verder zijn er tal van kinderdagverblijven gedupeerd, omdat de stint een erg belangrijk vervoersmiddel is om de kinderen te vervoeren van bijvoorbeeld school naar de opvang.

Als advocaat heb ik het verbod van de Minister en de onderbouwing daarvan met grote interesse gelezen. Hoe tragisch het ongeluk ook is, feit blijft dat de overheid de stint heeft toegelaten op de weg, de stint jarenlang probleemloos is gebruikt en voor veel kinderopvangbedrijven een belangrijk vervoersmiddel is. Gegeven de verkeersveiligheid en de vele onduidelijkheden over de stint, kan ik mij voorstellen dat er geen enkel risico wordt gelopen en is het verbod logisch. Maar aan de andere kant roept dat wel de  vraag op: waarom mocht de stint dan in 2012 wel de weg op? Is het onderzoek destijds wel deugdelijk verricht?

Het was voor een kinderopvang aanleiding om bezwaar te maken en een kort geding op te starten, kinderopvang Het Kinderstraatje te Almere. Uit de uitspraak blijkt de snelheid van het kort geding: het verbod was van 1 oktober 2018 en de uitspraak dateert van 1 november 2018!

Vordering in kort geding om verbod stint op te heffen

In kort geding werd een voorlopige voorziening gevraagd tegen het verbod om de stint op de openbare weg te gebruiken. Iedereen spreekt over het kort geding over de stint, maar het gaat formeel gezien om een voorlopige voorziening in bestuursrechtsprocedure. Eigenlijk dus een kort geding in een bestuursrechtsprocedure.

In de media wordt over verbod gesproken, maar in juridische termen is het een besluit van de Minister om de stint als bijzondere bromfiets aan te merken , als bedoeld in artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994, voor onbepaalde tijd te schorsen.

Tegen dat besluit heeft het kinderdagverblijf bezwaar gemaakt en verzocht om een voorlopige voorziening.

Kort geding of bodemprocedure?

Een (erg) moeilijk kort geding.

Niet alleen vanwege de juridische aspecten, maar vooral ook vanwege het feitencomplex en het tragische aspect daarvan.

Duidelijk werd dat bij de toelating van de stint in 2011 er te weinig kritisch is gekeken naar het vervoersmiddel. Uit het eerste verkennend onderzoek blijkt een aantal gebreken. Zo kan een storing in de stroomkabel leiden tot een situatie dat de stint versnelt tot de hoogst ingestelde snelheid en dat het dan niet meer goed mogelijk is om de snelheid te regelen, dan wel te matigen. De bestuurder kan alleen nog ingrijpen met de handrem, maar die zou niet krachtig genoeg zijn om de stint te laten stoppen. Een andere mogelijkheid is om nog de stint helemaal uit te zetten door het sleuteltje om te draaien, maar een hele logische handeling in paniek is dat natuurlijk niet.

In kort geding komt deze bevindingen van het eerste verkennende rapport van de Rijksoverheid over de stint uitgebreid aan bod. Maar wat ook aan bod komt, is een melding van een probleem met een stint in Amsterdam. Over die melding in Amsterdam is in dit kort geding, en ook in de media, veel te doen. De melding was gedaan door een crèche, maar later is aangegeven dat die melding is opgeklopt. De voorzieningenrechter doet daar weinig mee. In het vonnis staat:

“Uit de stukken blijkt dat ten aanzien van één van deze meldingen een aanvullende verklaring is afgelegd, maar deze doet geen afbreuk aan de bevindingen over de gemelde problematiek.”

Volgens de gemachtigde van het kinderdagverblijf is het reden om in hoger beroep te gaan. Dat is echter niet mogelijk. Het gaat hier namelijk niet om een “normaal” kort geding, maar om een voorlopige voorziening in een bestuursrechtsprocedure. En daar staat geen hoger beroep tegen open! Wel is het mogelijk – en daar ga ik dan vanuit – om bij het hoogste orgaan te betogen dat fundamentele beginsel van een eerlijk proces zijn geschonden. Maar die lat ligt echt huizenhoog.

Het kort geding werd verloren, omdat de voorzieningenrechter de voorlopige onderzoeksresultaten vooralsnog voor juist aannam en het belang van de verkeersveiligheid zwaarder liet wegen. Het verbod zou in ieder geval blijven gelden, totdat de definitieve onderzoeksresultaten bekend zijn, waarvan de Minister heeft aangegeven dat zij daarmee voortvarend te werk gaat, zodat betrokkenen niet onnodig lang in onzekerheid hoeven te verkeren. Die uitkomst wordt eind van het jaar verwacht.

Belangenafweging in kort geding

Dit kort geding is lastig.

De verkeersveiligheid is in het geding en het belang van kinderdagverblijven om de stint te gebruiken weegt weliswaar zwaar, maar niet zwaarder dan de verkeersveiligheid. Hoewel ik zie dat de kort geding rechter zich ook op stukken heeft beroepen, die volgens mij niet tot de gedingstukken behoren (hetgeen niet is toegestaan), verwacht ik toch dat de uitkomst in hoger beroep niet anders zal zijn. Realiteit is volgens mij in dezen dat rechters het verschrikkelijke ongeluk in Oss voor alles plaatsen en er voldoende aanleiding is om in ieder geval over de deugdelijkheid en de veiligheid van de stint te twijfelen, zodat ik niet voorzie dat in hoger beroep dit anders zal zijn. Dat er mogelijk stukken zijn beoordeeld die formeel niet tot het procesdossier behoren, lijkt – gegeven het feit dat de motivering van de rechter vooral op andere documenten is gestoeld – mij onvoldoende om te kunnen oordelen dat er geen sprake is geweest van een eerlijk proces. Maar we moeten het afwachten.

Ik volg het als kort geding advocaat met belangstelling.

Ik leef  mee met de nabestaanden en betrokkenen, woorden schieten tekort bij het verdriet dat zij hebben.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s