Kort geding om administratie in te zien? KPMG verliest kort geding

In een recent kort geding hebben de curatoren van TCN een kort geding opgestart tegen KPMG. Het gevolg is dat KPMG de curatoren inzage moet geven in controle van TCN.

De curatoren vorderden in kort geding specifieke delen uit het dossier van KPMG. De uitspraak van de rechtbank Amsterdam in kort geding is bijzonder, omdat het waarschijnlijk ook zal betekenen dat in toekomstige faillissementen de curatoren eerder in kort geding afgifte zullen vragen. Als advocaat kort geding bespreek ik deze mogelijkheid om afgifte van administratie te vorderen.

 

Wat speelde in dit kort geding tot afgifte administratie?

De curatoren van TCN hebben grote twijfels over de juistheid van de controleactiviteiten van de accountants van KPMG. Zo stellen zij dat de door TCN opgemaakte jaarrekening van 2010 naar alle waarschijnlijkheid onjuiste en misleidende gegevens bevat. Het zou dan gaan om negen balansposten. De jaarrekening werd afgesloten met een winst van EUR 11.000.000,-, terwijl dat volgens de curatoren een verlies moest zijn. Er was aldus een veel te rooskleurig en onverantwoord beeld voorgespiegeld.

De accountants vorderen in kort geding van KPMG stukken van het controledossier, die betrekking hebben op de balansposten die tot het eerder genoemde resultaat leidden.

Spoedeisend belang ondanks verstrijken termijn aangenomen

Eerder besprak ik dat een vereiste voor het voeren van een kort geding is dat je een spoedeisend belang nodig hebt. In kort geding kunnen alleen spoedeisende zaken worden behandeld. Logischerwijs voerde KPMG aan dat het ging om afgifte van stukken uit 2010 en dat de curatoren in 2017 geen spoedeisend belang meer hadden. KPMG voerde aan dat de curatoren best konden wachten met het opvragen van de stukken tot een eventuele bodemprocedure was opgestart. Dat klinkt logisch, maar de kort geding rechter ging daar niet in mee. Het was namelijk zo, dat de termijn tot het indienen van een tuchtklacht op korte termijn verliep. Dat was voor de rechter voldoende om aan te nemen dat er sprake was van een spoedeisend belang.

Op welke rechtsgrond werd de vordering in kort geding gebaseerd?

De curatoren hebben twee rechtsgronden aangevoerd. Gebruikelijk is dat een dergelijke vordering tot openbaarmaking van de administratie wordt gebaseerd op artikel 843a Rv, maar de curatoren baseerden hun vordering ook op basis van artikel 7:403 lid 2 BW. In dat artikel staat dat KPMG als opdrachtnemer verantwoording moet afleggen over de wijze waarop de opdracht is verstrekt.

De rechter geeft de curatoren gelijk. Zo oordeelt zij:

“Met betrekking tot beoordeling van de vorderingen op grond van artikel 7:403 BW is de voorzieningenrechter het met de curatoren eens dat van een controlerend accountant mag worden verwacht dat deze inzicht geeft in hoe de controle specifiek is aangepakt (welke stukken zijn opgevraagd, welke instructies zijn gegeven en welke vragen zijn gesteld).”

Maar ook op basis van artikel 843a Rv geeft de rechter aan dat de curatoren recht hebben op afgifte van stukken. Zo overweegt de rechter dat de curatoren een rechtmatig belang hebben, dat er sprake is van een rechtsbetrekking waar de curatoren partij bij zijn en dat het gaat om voldoende bepaalde bescheiden.

Kort geding en fishing expedition

Als het gaat om de exhibitieplicht (oftewel het inzien van stukken tegen de wil van de ander), geldt dat vaak wordt aangevoerd dat er sprake is van een fishing expedition. Dat betekent dat de partij die inzage wil voorkomen, zich erop beroept dat de partij geen rechtmatig belang heeft, maar alleen in de administratie wil snuffelen, en daar bijvoorbeeld ook een ander belang bij heeft (denk aan bedrijfsgevoelige informatie).

De rechter gaat daar in dit geval niet in mee en overweegt dat de curatoren een rechtmatig belang hebben bij de gevraagde informatie om de voortgang van de zaak verder te bepalen. Al met al worden de vorderingen toegewezen en wordt KPMG veroordeeld in de kosten van het geding. Aan de veroordeling wordt een dwangsom gekoppeld, zodat er voldoende prikkel is voor KPMG om te voldoen aan de veroordeling.

Vragen over een kort geding? Neem vrijblijvend contact!

Hebt u vragen over dit kort geding of wilt u zelf inzicht in stukken en hebt u daar goede gronden voor, neem dan contact op met Jasper Hagers, advocaat kort geding.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s