Kort geding: spoedeisende zaken

In sommige gevallen kan een beslissing in een bodemprocedure niet worden afgewacht en moet er snel een beslissing komen. Enkele voorbeelden van zaken die voor de kort geding rechter kunnen spelen zijn:

– Er is ten onrechte beslag gelegd en uw financiële positie of uw bedrijfsvoering komt ernstig in gevaar. Dan is een zogenaamd opheffingskortgeding een logische stap;
– Er is een staking aangekondigd door werknemers van een bedrijf. Het bedrijf wil op korte termijn de aangekondigde staking verbieden;
– Partijen hebben een overeenkomst gesloten. U wordt geconfronteerd met het feit dat uw contractspartij niet vrijwillig nakomt en niet datgene doet wat hij ingevolge de overeenkomst moet doen. Er is sprake van wanprestatie. In kort geding kunt u dan eisen dat de contractspartij (op straffe van een dwangsom) zijn verplichtingen nakomt;
– Als ondernemer wordt u geconfronteerd met onbetaalde facturen. Als gevolg van de onbetaalde facturen dreigt u in de problemen te komen en spoedige betaling is dan ook vereist. Ook dan kan een kort geding uitkomst bieden. Kijk hiervoor ook naar het artikel incasso kort geding;
– Uw medebestuurder en/of aandeelhouder komt zijn verplichtingen niet na en probeert de vennootschap te schaden (het komt nog weleens voor dat opeens betalingen worden verricht vanuit de rekening van de vennootschap). Ook dan kan een kort geding uitkomst bieden;
– Er wordt een televisie-uitzending aangekondigd waarin een bedrijf (ten onrechte) negatief in het nieuws komt. U kunt naar de kort gedingrechter gaan om te proberen om de televisie-uitzending te verbieden.

Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat bij een kort geding wel een spoedeisend belang nodig is. Daarbij moet gelijk worden gezegd dat de rechter over het algemeen dit vereiste soepel toetst. Er moet echter wel enige vorm van spoedeisendheid zijn. In voornoemde gevallen is een bodemprocedure niet zinvol, omdat vaak de uitkomst niet afgewacht kan worden. Hiervoor kunt u het beste met een advocaat contact opnemen.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s